Wsparcie ze środków PFRON (4) – Dofinansowanie pobytu na Turnusie Rehabilitacyjnym

Kolejną formą wsparcia ze środków PFRON jest dofinansowanie pobytu na turnusie rehabilitacyjnym dla osób niepełnosprawnych. Tego rodzaju pomoc przyznawana jest stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, w zróżnicowanych kwotach, zależnych od stwierdzonej grupy inwalidzkiej, a także od kryterium dochodowego. Dofinansowanie można otrzymać jeden raz w roku kalendarzowym.

W Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych zdefiniowane zostały cztery progi dofinansowania:

  • 27% przeciętnego wynagrodzenia krajowego dla osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności, osoby w wieku do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osoby niepełnosprawnej uczącej się i niepracującej w wieku 16-24 lata,

  • 25% przeciętnego wynagrodzenia krajowego dla osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,

  • 23% przeciętnego wynagrodzenia krajowego dla osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności,

  • 18% przeciętnego wynagrodzenia krajowego dla opiekuna osoby niepełnosprawnej i osoby zatrudnionej w zakładzie pracy chronionej, niezależnie od posiadanego stopnia niepełnosprawności.

W przypadku szczególnie trudnej sytuacji życiowej osoby niepełnosprawnej dofinansowanie dla niej lub jej opiekuna może zostać podwyższone do wysokości 35% przeciętnego wynagrodzenia krajowego. Pierwszeństwo w uzyskaniu dofinansowania mają przy tym osoby niepełnosprawne o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz te spośród uczących się i niepracujących, które nie ukończyły 24 roku życia.

Aby uzyskać dofinansowanie pobytu na turnusie rehabilitacyjnym należy złożyć wniosek w PCPR właściwym ze względu na miejsce zamieszkania, który następnie musi pozytywnie przejść przez weryfikację. Do wniosku należy załączyć wniosek lekarza o skierowanie na turnus rehabilitacyjny, a także kopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub o zaliczeniu do jednej z grup inwalidzkich, albo o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy (w tym do pracy w gospodarstwie rolnym), niezdolności do samodzielnej egzystencji bądź też o niepełnosprawności dziecka do 16 roku życia. Oryginał stosownego orzeczenia należy przedstawić do wglądu urzędnikowi przyjmującemu wniosek.

Dopiero po przyznaniu dofinansowania można przystąpić do wybrania turnusu. Warto przy tym zaznaczyć, że Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie nie są organizatorami turnusów, a jedynie organem dofinansowującym wyjazdy rehabilitacyjne osób niepełnosprawnych. Podmioty organizujące turnusy podlegają weryfikacji w zakresie spełniania kryteriów określonych w Rozporządzeniu Ministra PiPS oraz wpisowi do rejestru prowadzonego przez wojewodę. Jednym z kryteriów jest dostosowanie ośrodka do oferowanej formy rehabilitacji oraz potrzeb uczestników, np. osób na wózkach inwalidzkich. Trzeba również podkreślić różnicę między wyjazdem na turnus rehabilitacyjny, dofinansowywanym ze środków PFRON, a pobytem w sanatorium, refundowanym z ramienia NFZ.

Pozdrawiamy

wózki inwalidzkie

1 komentarz

  1. Nie ma nic o kryterium dochodowym,mimo ,ze wspomniano o nim na początku.
    Pozdrawiam.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie będzie publikowany. Zaznaczone pola są obowiązkowe *

*