Wsparcie ze środków PFRON (3) – dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się, technicznych oraz architektonicznych

Do zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków PFRON należy dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się, a także barier technicznych oraz architektonicznych. Warto zauważyć, że w żaden sposób w aktach prawnych MPiPS nie pojawia się definicja zakresu tych barier. W jaki sposób można więc określić, kiedy dofinansowanie nam się należy, a kiedy nie?

Z odpowiedzią przychodzi Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, które poszczególne bariery definiuje następująco:

 • bariery w komunikowaniu się – ograniczenia, które utrudniają lub wręcz uniemożliwiają osobie niepełnosprawnej swobodne porozumiewanie się i przekazywanie informacji,

 • bariery techniczne – przeszkody, które wynikają z niedostosowania lub wręcz braku zastosowania odpowiednich do rodzaju niepełnosprawności przedmiotów lub urządzeń,

 • bariery architektoniczne – wszelkie utrudnienia występujące w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej i w jego najbliższej okolicy, które utrudniają lub wręcz uniemożliwiają swobodę ruchu osobom niepełnosprawnym.

Celem dofinansowania jest likwidacja tych barier poprzez zakup niezbędnego sprzętu lub wykonanie usług, dzięki którym osoba niepełnosprawna z większą łatwością będzie mogła wykonywać podstawowe codzienne czynności oraz kontaktować się z otoczeniem. W efekcie powinno to prowadzić do sprawniejszego działania osoby niepełnosprawnej w społeczeństwie i wydajniejszego jej funkcjonowania. Poniższa tabela przedstawia przykładowe czynności w zakresie likwidacji barier funkcjonalnych. Warto zauważyć, że w ostatniej kolumnie znalazło się między innymi dofinansowanie zakupu wózków elektrycznych, o którym pisaliśmy szerzej w pierwszym poście na naszym blogu, przy omawianiu programu „Aktywny Samorząd”.

Likwidacja barier architektonicznych

Likwidacja barier w komunikowaniu się

Likwidacja barier

technicznych

 • budowa pochylni,

 • dźwig osobowy,

 • podnośnik,

 • poręcze w ciągach komunikacyjnych,

 • uchwyty w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych,

 • likwidacja progów,

 • likwidacja różnic poziomów ciągów komunikacyjnych,

 • wymiana ościeżnicy i drzwi,

 • podłogi antypoślizgowe.

 • urządzenia wspomagające odbiór dźwięku telewizora,

 • telefon ze wzmacniaczem/cewką indukcyjną,

 • budzik świetlny/wibracyjny,

 • sygnalizacja optyczna dzwonków do drzwi, telefonu itp.,

 • instalacja dźwiękowa sygnalizacyjno-alarmowa,

 • telefon,

 • CB-radio.

 • montaż osprzętu umożliwiającego otwarcie drzwi i okien w niestandardowy sposób,

 • montaż zabezpieczenia wypełnienia skrzydła przed stłuczeniem lub wymiana skrzydła drzwi,

 • zmiana sposobu oświetlenia,

 • trwałe oznakowanie piktogramami budynku, w którym zamieszkuje osoba niepełnosprawna,

 • zakup urządzenia umożliwiającego osobie z dysfunkcją prowadzenie samochodu,

 • zakup wózka elektrycznego.

Dofinansowanie likwidacji barier technicznych oraz w komunikowaniu się przysługuje osobom niepełnosprawnym, o ile jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z ich niepełnosprawności. Natomiast na wsparcie w zakresie likwidacji barier architektonicznych mogą liczyć te spośród osób niepełnosprawnych, które mają trudności w poruszaniu się, o ile są właścicielami nieruchomości lub jej użytkownikami wieczystymi, bądź też jeżeli posiadają zgodę właściciela lokalu lub budynku mieszkalnego, w którym stale zamieszkują.

Maksymalna wysokość dofinansowania we wszystkich trzech przypadkach od 1. stycznia 2015 r. wynosi 95% kosztów zakupu sprzętu lub wykonania usług, nie może jednak przekroczyć piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. Warto przy tym zaznaczyć, że wszystkie trzy rodzaje omawianych dofinansowań przysługują oddzielnie na każdy rodzaj zadania, a jednocześnie o wsparcie w likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych osoby niepełnosprawne mogą wystąpić nie częściej niż raz na trzy lata.

Należy przy tym pamiętać, że warunkiem uzyskania dofinansowania jest uprzednie złożenie wniosku i zawarcie umowy z powiatowym ośrodkiem pomocy rodzinie. Dofinansowanie nie może więc obejmować tych kosztów związanych z likwidacją barier, które zostały poniesione przed przyznaniem środków finansowych i podpisaniem umowy o dofinansowanie ze środków PFRON.

Aby otrzymać dofinansowanie, należy przedłożyć w powiatowym centrum pomocy rodzinie, właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby niepełnosprawnej, następujące dokumenty:

 • wypełniony wniosek o przyznanie dofinansowania,

 • kopia orzeczenia o niepełnosprawności (+ oryginał do wglądu),

 • kosztorys zakupu urządzenia lub projekt i kosztorys inwestorski z firmy budowlanej,

a w przypadku likwidacji barier architektonicznych także:

 • dokument stanowiący podstawę prawną zameldowania w lokalu, w którym ma nastąpić likwidacja barier,

 • zezwolenie właściciela budynku na wykonanie prac związanych z likwidacją barier.

Przeprowadzone prace podlegają odbiorowi przez pracownika PCPR.

Pozdrawiamy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie będzie publikowany. Zaznaczone pola są obowiązkowe *

*