Wsparcie ze środków PFRON (2) – Dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

Drugą formą pomocy w ramach zadań powiatu jest dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze. Dofinansowaniu ze środków PFRON podlegają te przedmioty i środki, które są częściowo dofinansowane przez NFZ. Można do nich zaliczyć między innymi: wózki inwalidzkie, pionizatory, materace przeciwodleżynowe, balkoniki rehabilitacyjne, protezy kończyn, obuwie i gorsety ortopedyczne, a także aparaty słuchowe oraz soczewki okularowe i inne pomoce optyczne. Mogą to być również zlecenia realizowane w ramach zaopatrzenia comiesięcznego, np. w pieluchomajtki, cewniki czy pieluchy anatomiczne.

Wysokość dofinansowania zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze nie może przekroczyć następujących limitów:

  • 100% udziału własnego osoby niepełnosprawnej w limicie ceny ustalonym na podstawie odrębnych przepisów, jeżeli jest on wymagany,
  • 150% sumy kwoty limitu, o którym mowa w lit. a) oraz wymaganego udziału własnego osoby niepełnosprawnej w zakupie tych przedmiotów i środków, jeżeli cena jest wyższa niż ustalony limit.

Podobnie jak w przypadku dofinansowania zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, o wsparcie ze środków PFRON mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, stosownie do potrzeb wynikających z ich niepełnosprawności, o ile spełniają kryterium dochodowe, które – dla przypomnienia – wynosi:

  • 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,

  • 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej,

obliczonego za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku. Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, na które osoba niepełnosprawna chce uzyskać dofinansowanie, muszą być zakupione na zlecenie lekarza specjalisty ? np. ortopedy lub neurologa.

Ważną różnicą pomiędzy obiema formami pomocy jest fakt, że dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane jest już po ich zakupie, jako refundacja poniesionych kosztów, na podstawie przedstawionej faktury VAT lub faktury pro forma, gdy zamówienie znajduje się w trakcie realizacji. Dzięki temu dofinansowaniu podlegają również przedmioty i środki zakupione w latach wcześniejszych, od momentu uzyskania orzeczenia o niepełnosprawności.

Wspomniana wyżej faktura musi określać cenę nabycia z wyodrębnioną kwotą opłaconą w ramach ubezpieczenia zdrowotnego i kwotą udziału własnego, z dołączoną kserokopią zrealizowanego bądź przyjętego do realizacji zlecenia. Oprócz tego dokumentu, do wniosku należy załączyć kopię aktualnego dokumentu stwierdzającego niepełnosprawność, a jego oryginał przedstawić do wglądu przy składaniu wniosku.

Dofinansowanie następuje na pisemny wniosek złożony do powiatowego centrum pomocy rodzinie właściwego dla miejsca zamieszkania osoby niepełnosprawnej. Wnioski rozpatrywane są w kolejności złożenia do wyczerpania środków finansowych przyznanych na to zadanie.

Pozdrawiamy

Orteza piersiowo-lędźwiowo-krzyżowa SPINCARE RIGID II

Gorset ortopedyczny – przykład przedmiotu ortopedycznego, na który można uzyskać dofinansowanie z PFRON

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie będzie publikowany. Zaznaczone pola są obowiązkowe *

*