Wsparcie ze środków PFRON (1) – Dofinansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego

Przez długie lata wiele kluczowych obszarów zainteresowania administracji państwowej, takich jak ochrona zdrowia czy środowiska, było w Polsce zaniedbywanych. Wśród nich znajdowały się również kwestie społeczne, w tym związane z warunkami funkcjonowania w społeczeństwie osób niepełnosprawnych. W ostatnich latach sytuacja ulega jednak ciągłej poprawie – proces nadganiania świata zachodniego w tym zakresie postępuje, co w dużej mierze zawdzięczamy dofinansowywaniu ze środków PFRON. Dzięki licznym programom wsparcia finansowego jak również pozamaterialnego, organy polityki społecznej w coraz większym stopniu starają się zapobiegać wykluczeniu zawodowemu i społecznemu osób niepełnosprawnych. Oczywiście, ich sytuacja w dalszym ciągu daleka jest od ideału, jednak nie są już pozostawieni sami sobie, o czym świadczy m.in. dofinansowywanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego.

Pisząc o sprzęcie rehabilitacyjnym warto przytoczyć jego słownikową definicję, zgodnie z którą jest to sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć rehabilitacyjnych, mających za zadanie osiągnięcie przy aktywnym uczestnictwie osoby niepełnosprawnej możliwie najwyższego poziomu jej funkcjonowania, jakości życia i integracji społecznej. Kwota dofinansowania zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny ze środków PFRON wynosi do 60% kosztów tego sprzętu, nie może jednak przekroczyć wysokości pięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, ogłaszanego przez prezesa GUS.

O dofinansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego mogą ubiegać się zarówno osoby niepełnosprawne, na potrzeby prowadzenia rehabilitacji w warunkach domowych, jak i osoby fizyczne, prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, prowadzące działalność związaną z rehabilitacją osób niepełnosprawnych przez przynajmniej dwa lata od złożenia wniosku. W pierwszym przypadku, aby otrzymać wsparcie ze środków PFRON należy wykazać potrzebę rehabilitacji w warunkach domowych z wykorzystaniem tego sprzętu oraz spełniać kryterium dochodowe, które wynosi:

  • 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,

  • 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej,

obliczonego za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku.

Z kolei uzyskanie dofinansowania przez pozostałe wymienione podmioty wymaga również udokumentowania posiadania środków własnych bądź też pochodzących z innych źródeł na sfinansowanie pozostałej kwoty, nieobjętej dofinansowaniem ze środków Funduszu.

Dofinansowanie nie przysługuje jednak nie tylko w razie niespełnienia kryteriów, o których mowa powyżej, lecz także wówczas, gdy podmiot ubiegający się o nie ma zaległości wobec Funduszu lub gdy w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku był on stroną umowy o dofinansowanie, rozwiązanej z przyczyn leżących po jego stronie. Należy również pamiętać, że dofinansowanie dotyczy wyłącznie zakupu sprzętu już po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku i zawarciu umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu.

Gotowy druk wniosku o dofinansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego w przypadku osób niepełnosprawnych należy wypełnić i złożyć w miejscowym MOPR, wraz z następującymi dokumentami:

  • kopia dokumentu stwierdzającego niepełnosprawność,

  • aktualne zalecenie lekarskie dotyczące zakupu sprzętu rehabilitacyjnego i potwierdzające potrzebę prowadzenia rehabilitacji w warunkach domowych przy użyciu tego sprzętu,

  • zaświadczenie o wysokości dochodów w gospodarstwie wnioskującego,

  • oferta cenowa sprzętu.

Warto zaznaczyć, że wniosek oraz załączniki nie podlegają opłacie skarbowej. Wnioski można składać na bieżąco, w dowolnym czasie, a o przyznaniu dofinansowania decyduje kolejność napływania kompletnych wniosków, aż do momentu wyczerpania środków finansowych Funduszu na dany rok kalendarzowy.

Pozostałe podmioty wraz z wypełnionym wnioskiem składają następujące załączniki:

  • dokumenty świadczące o prowadzeniu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed złożeniem wniosku,

  • dokumenty potwierdzające posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nie objętej dofinansowaniem ze środków Funduszu,

nie później, niż do 30 listopada roku poprzedzającego realizację zadania.

Szczegółowe informacje odnośnie dofinansowania można uzyskać w siedzibach Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie oraz na ich stronach internetowych.

Pozdrawiamy

sprzęt rehabilitacyjny

Logo PFRON, z którego środków dofinansowywany jest zakup sprzętu rehabilitacyjnego

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie będzie publikowany. Zaznaczone pola są obowiązkowe *

*